Новини

 

Добрите дела са около нас! 

 

Ние сме част от тях!

ОУ "Никола Вапцаров" подкрепя кампанията "Капачки за бъдеще". През месец март училището се сдоби с метално сърце, в което учениците с ентусиазъм и желание събират капачки. 

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

В периода 31.08.22 – 02.09.22 год., в ОУ „Никола Вапцаров“ ще се проведат изпити от втора редовна поправителна сесия за учебната 2021/2022 год.

Графикът е публикуван в раздел Графици.

 

Резултатите се оповестяват в кабинет 202.

 

ОБЯВА

 

На основание чл. 81  от НРПУРОИ, в изпълнение на Решение №1322/06.07.2022 г. на Общински съвет - Асеновград и

 

Заповед №А-1858/16.08.2022 г. на Кмета на Община Асеновград

 

 
   

 ОУ „НИКОЛА ВАПЦАРОВ” – ГР. АСЕНОВГРАД  

                                  ОБЯВЯВА

 

 

 

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ  С  ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на  обект: Павилион с площ 20 кв.м., поставен върху терен – публична общинска собственост, попадащ в поземлен имот с кадастрален идентификатор 00702.525.15 по кадастралната карта на гр. Асеновград - ОУ „Никола Вапцаров”, (пар.I- училище , кв. 311 по плана на гр. Асеновград), ул. „Оборище’’ №110, гр. Асеновград, съгласно подробна схема по чл. 56 от ЗУТ, приета с протокол № 24/07.07.2015 г. на ЕСУТ, при следните условия:

 

1. Срок на договора – 5/пет/ години;

 

2. Предназначение – „Продажба на закуски”;

 

3. Начална тръжна цена за годишен наем 1 500.00  лв. и стъпка на наддаване 100.00 лв.

 

4. Наемната цена за обекта се актуализира съгласно чл. 29, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и чл. 12 на Раздел ІІ от Тарифата за цените за отдаване под наем на имоти общинска собственост в Община Асеновград.

 

5. Наемателят в тримесечен срок от подписване на договора за наем да се снабди за своя сметка, без да иска прихващане от наема, с всички необходими документи за работа на обекта.

 

6. При необходимост от ремонт и подобрения в обекта през срока на договора, същите да бъдат извършени от и за сметка на наемателя, като се предадат на наемодателя след прекратяване на договора и останат негова собственост. За стойността на извършените ремонтни работи да не се иска прихващане от наема.

 

7. Наемателят да предлага в обекта асортимент от храни и напитки отговарящи на изискванията на стандартите за ученическо хранене.

 

8. Наемателят да обслужва само учениците и персонала на ОУ„Никола Вапцаров” – гр. Асеновград.

 

9. Разходите за ел.енергия и вода са за сметка на наемателя.

 

 

 

Месечната  наемна цена, която наемателят ще заплаща, представлява 1/12 от достигнатата в търга цена за годишен наем.

 

Месечната наемна цена се заплаща до 10-то число на текущия месец по Банкова сметка на ОУ „Никола Вапцаров” – гр. Асеновград в Инвестбанк АД, клон Пловдив, офис Асеновград - IBAN  BG 60IORT73753104001900 и Международен банков код - BIC IORTBGSF.

 

 

 

Търгът ще се проведе на 08.09.2022 г., от 11.30 часа, в конферентна зала на II етаж, в сградата на ОУ „Никола Вапцаров” – ул. „Оборище” №110, гр. Асеновград.

 

Тръжната документация се получава от 29.08.2022 г. до 07.09.2022 г.  всеки работен ден от 8.00 до 12.00 и от 13.30 до 16.00 часа от канцелария, ет. II  на ОУ „Никола Вапцаров”, ул. „Оборище” №110, гр. Асеновград срещу платежен документ - квитанция.

 

 

 

Цена на тръжната документация  - 72 лв.

 

 

 

Депозит за участие в търга – в размер на 10 % от началната тръжна цена (150.00 лв.) се внася в канцелария, етаж 2, на ОУ „Никола Вапцаров”, ул. „Оборище” №110, гр. Асеновград, до 16.00 часа на 07.09.2022 г.

 

 

 

Оглед на обекта се извършва на място след закупена тръжна документация и заявка за оглед в канцелария, ет. II  на ОУ „Никола Вапцаров” гр. Асеновград.

 

 

 

          Не се допускат до участие в търга кандидати, които имат задължения към Община Асеновград и които са били наематели на общински  имоти и договорите им са  били прекратени по тяхна вина.

 

 

 

При неявяване на кандидати повторен търг ще се проведе на 20.09.2022 г. на същото място и при същите условия. Тръжна документация за повторния търг се получава от 09.09.2022 г. до 19.09.2022 г. всеки работен ден от 8.00 до 12.00 и от 13.30 до 16.00 часа от канцелария, ет. II  на ОУ „Никола Вапцаров” гр. Асеновград, срещу платежен документ квитанция. Депозитът за участие в повторен търг се внася в канцелария, етаж 2, на ОУ „Никола Вапцаров” гр. Асеновград, до 16.00 часа  на 19.09.2022 г.

 

 

 

За допълнителна информация

 

тел.: 0331 / 62788

 

  

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

В периода 27.06.2022 год. – 30.06.2022 год. в ОУ „Никола Вапцаров“ ще се проведат поправителни изпити за учениците от 5 и 6 клас, съгласно график, публикуван в раздел Графици. 

Резултатите се оповестяват в кабинет 202 два дни след провеждане на съответния изпит.

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

В периода 23.06.2022 год. – 04.07.2022 год. в ОУ „Никола Вапцаров“ ще се проведат изпити, за определяне на годишна оценка, за учениците в самостоятелна форма на обучение, съгласно график, публикуван в раздел Графици.

Резултатите се оповестяват в кабинет 202, два дни след провеждане на съответния изпит.

Заповед за обучението на учениците за периода 14.02. - 18.02.22 г.

Заповед

Присъствено обучение в начален етап 13.12.2021-17.12.2021 учебна година.

Заповед за Разписание на учебните часове за учениците от I - VII клас и гупите за ЦОУД в ОРЕС

Заповед за преустановяване на присъствените учебни занимания в ОУ "Никола Вапцаров"

Заповед за обучение в ОРЕС

График на учебните часове в ОРЕС

Заповед за започване на учебната 2021-2022 година.

Финансова подкрепа за семейства, чиито деца са записани за първи път в I или VIII клас. 

Коледна Ваканция

Заповед за преустановяване на учебните занимания

Педагогически специалист от ОУ "Никола Вапцаров" е с установен положителен PSR тест. От 04.11.2020 год. до 17.11.2020 год. педагогическият специалист ще бъде под карантина.

Съобщение

Откриване на учебната 2020/2021 година на 15.09.20 г.:

Първи и пети клас - тържествено откриване.

Учениците от втори, трети, четвърти, шести и седми клас влизат в сградата, като спазват всички изисквания за спазване на дистанция и носене на маски.

Начало: 9.00 часа

 Край: 10.10 часа

Уважаеми ученици, ОУ "Никола Вапцаров", Асеновград, въвежда обучение от разстояние, считано от 16.03.2020 година. Учебният процес ще бъде проведен при спазване на съществуващото седмично разписание с начален час 8.00 до 13.00 часа. Учениците, които имат дигитални устройства, ще бъдат обучавани чрез тях, а на всички останали ученици материалът ще им бъде предоставен на хартиен носител от образователните медиатори. При въпроси и за "обратна връзка" вашите учители са на разположение. 

Желаем Ви здраве, заедно ще се справим!

Ново:

Уважаеми ученици и родители, съгласно Заповед на Министъра на Образованието и науката Красимир Вълчев и Заповед на Директора на училището РД-10-1163/30.03.2020 година, дистанционното обучение продължава до 12.04.2020 година.

Останете здрави!